PREPRAVNÝ PORIADOK
CESTNEJ NÁKLADNEJ DOPRAVY

A.R.P.I. spol. sr.o.

Podľa § 5 odstavca 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky

Č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave vydáva

A.R.P.I. spol. sr.o.

Budatínska 7082/4

92101 Piešťany

 

A.R.P.I. spol. sr.o. Budatínska 7082/4 92101 Piešťany podniká v cestnej nákladnej doprave na základe výpisu z obchodného registra č. 1436/T zo dňa 17.08.1995

A.R.P.I. spol. sr.o /dopravca/ vykonáva vnútroštátnu a medzinárodnú nákladnú dopravu.

Prepravuje celovozové a kusové zásielky. Prepravy vykonáva na základe písomných objednávok a prepravných zmlúv podľa Obchodného zákonníka, Občianskeho zákonníka, Vyhlášky č. 11/1975 Zb.

Prepravu nebezpečných vecí dopravca nezabezpečuje.

V nákladnej cestnej doprave podniká dopravca vozidlami, ktoré sú určené, vyrobené, schválené na prepravu vecí podľa medzinárodnej zmluvy.

Na podnikanie sa používajú výlučne vozidlá označené obchodným menom.

V každom vozidle je doklad o oprávnení podnikať. Všetky vozidla majú vytvorený priestor na garážovanie a parkovanie v prenajatých priestoroch, kde sú aj priestory dielenské pre vykonávanie údržby, technickú kontrolu a bežné opravy vozidiel.

Osádky vozidiel pravidelne vykonávajú lekárske prehliadky, povinné preškolenie vodičov z platných predpisov o cestnej doprave, ako i poučenie o CMR a karnete TIR, absolvujú psychologické vyšetrenie. Vozidlá sú poistené pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou vozidiel a prepravu zásielok.

Vodiči sú taktiež poistení za zodpovednosť za škodu a úrazovou poistkou.

Cestná nákladná doprava je preprava vecí a zásielok, ktorú dopravca vykonáva na základe zmluvy o preprave vecí /tovaru/, prípadne inej zmluvy.

Cestná nákladná doprava je preprava vecí a zásielok, ktorú dopravca vykonáva na základe zmluvy o preprave vecí /tovaru/, prípadne inej zmluvy.

Zmluvou o preprave vecí vzniká odosielateľovi právo, aby mu dopravca za prepravnú zásielku prepravil do miesta určenia a vydal ju určenému príjemcovi riadne a včas. Odosielateľ je povinný dopravcovi na požiadanie objednávku prepravy písomne potvrdiť. Dopravca je povinný na požiadanie odosielateľa prevzatie zásielky písomne potvrdiť. Dopravca je povinný vykonať prepravu

s odbornou starostlivosťou a v určenej lehote.

Prepravný poriadok nákladnej cestnej dopravy upravuje práva a povinnosti, Zodpovednosti pri preprave cestnými vozidlami na základe zmluvy o preprave nákladu /§ 765 Obč.zák.a § 769 a 610 Obch.zák./

Dopravca môže použiť na vykonanie prepravy aj iné fyzické, alebo právnické osoby, pritom zodpovedá akoby prepravu vykonal sám

II.

Zmluvou o preprave vecí sa dopravca zaväzuje odosielateľovi, že

Prepraví zásielku z miesta odoslania do miesta určenia a odosielateľ sa

Zaväzuje zaplatiť dopravcovi dohodnuté prepravné. Dopravca je oprávnený

požadovať,

Aby mu odosielateľ potvrdil požadovanú prepravu v prepravnom doklade

a odosielateľ je oprávnený požadovať, aby mu dopravca písomne potvrdil prevzatie zásielky.

Ak sú na vykonanie prepravy potrebné osobitné listiny, je odosielateľ povinný odovzdať ich dopravcovi najneskôr pri odovzdávaní zásielky.

Odosielateľ zodpovedá za škodu spôsobenú dopravcovi neodovzdaním týchto listín, alebo ich nesprávnosťou.

Odosielateľ je povinný poskytnúť dopravcovi správne údaje o obsahu zásielky

a zodpovedá za škodu spôsobenú dopravcovi porušením tejto povinnosti.

Dopravca zodpovedá za škodu, ktorá vznikla na prepravovanej zásielke

V čase od prevzatia na prepravu až do vydania, mimo škody ktorá bola spôsobená odosielateľom, alebo príjemcom, vadnosťou zásielky alebo

okolnosťou, ktorú dopravca nemohol odvrátiť.

Pri strate alebo zničení zásielky je dopravca povinný uhradiť cenu, ktorú mala stratená alebo zničená zásielka v čase, keď bola prevzatá na prepravu

/§770 odst.1 Obč.zák.,§642 Obch.zák./

Právo na náhradu škody musí odosielateľ uplatniť u dopravcu do

6 mesiacov od vydania zásielky príjemcovi.

III .

Na prepravu vecí v cestnej nákladnej doprave sú potrebné prepravné listiny.

Prepravnou listinou je: – náložný list

– prepravný list

– dodací list

Náložný list – je listina ,s ktorou je spojené právo požadovať od dopravcu

vydanie zásielky v súlade s obsahom náložného listu.

Dopravca je povinný vydať zásielku osobe oprávnenej podľa náložného

Listu, ak mu osoba náložný list predloží a potvrdí na ňom prevzatie zásielky.

Dopravca je povinný v náložnom liste uviesť:

– plné znenie obchodného mena

– názov ,sídlo bydlisko odosielateľa

– označenie prepravovanej veci

– údaj na koho bol vydaný náložný list

– miesto určenia

– miesto a deň vydania náložného listu

V prípade straty ,alebo zničenia náložného listu je povinný dopravca vydať

odosielateľovi nový náložný list s vyznačením, že ide o náhradný náložný list.

Prepravný list – vypĺňa a odovzdá prepravca, kde uvedie najmenej tieto údaje:

– názov odosielateľa a príjemcu

– pomenovanie obsahu zásielky a jej obalu

– počet kusov

– celkovú váhu zásielky

– miesto nakládky a vykládky

– dátum a potvrdenie prevzatia zásielky dopravcom a prijímateľom

Ak sa zásielka nakladá, alebo vykladá na viacerých miestach, odosielateľ je povinný pre každú zásielku odovzdať samostatnú prepravnú listinu.

Doručenie zásielky – dopravca je povinný prepravu vykonať do miesta určenia

s odbornou starostlivosťou v dohodnutej lehote ,inak bez zbytočného odkladu.

Pre prepravu zásielok v rámci určitého prepravného systému a zásielok manipulovaných cez prekladisko dopravcu platia dodacie lehoty vyhlásené prepravným poriadkom.

Dodacia lehota začína:

– uplynutím dňa ,v ktorom sa zásielka prijala na prepravu pokiaľ sa bez predchádzajúcej dohody s odosielateľom prijala na prepravu po tomto dni

– pri zmene prepravnej zmluvy ,okamihom uzavretia novej zmluvy

Dodacia lehota neplynie počas zdržania prepravy:

-pre prekážky pri plnené prepravnej zmluvy, ktoré neboli vyvolané príčinami

na strane dopravcu

– spôsobené preskúmaním obsahu a stavu zásielky dopravcom

– pre colné alebo iné konanie podľa osobitných predpisov a pre také opatrenia správnych orgánov, ktoré nesúvisia s nedostatkami dopravcu

Dodacia lehota bola dodržaná ak sa pred jej uplynutím zásielka prepravila na dodané miesto vykládky a urobil sa pokus o jej vydanie. Dokiaľ dopravca nevydal zásielku príjemcovi ,je odosielateľ /prepravca oprávnený požadovať,

aby preprava bola prerušená a zásielka bola vrátená, alebo aby s ňou bolo naložené inak, a uhradí účelne vynaložené náklady s tým spojené.

IV.

Dopravca a prepravca zodpovedajú z prepravnej zmluvy podľa príslušných ustanovení Obč.zák.,Obch.zák,Vyhl.č. 11/1975 Zb. a ustanovení tohoto poriadku.

Za škodu na zásielke dopravca nezodpovedá, ak preukáže, že bola spôsobená /§765Obch.zák.,§ 769 Obč. zák./:

-okolnosťou ,ktorú nemohol dopravca odvrátiť

-odosielateľom ,príjemcom ,alebo vlastníkom zásielky,

-chybnosťou zásielky

-vadným obalom na ktorý dopravca upozornil odosielateľa pri prevzatí zásielky vopred a ak bol vydaný nákladný alebo náložný list a bola v ňom vadnosť obali poznamenaná. Ak neupozornil dopravca na vadnosť obalu, nezodpovedá dopravca za škodu na zásielke vzniknutú v dôsledku tejto vadnosti len vtedy,

ak vadnosť nebola pri prevzatí zásielky poznačená

-vadou alebo prirodzenou povahou obsahu zásielky včítane obvyklého úbytku osobitou povahou prepravovanej zásielky, za takéto sa považujú škody vzniknuté prirodzenou povahou zásielky, najmä výbušnosťou, samozápalnosťou horľavosťou, krehkosťou, vyparovaním, vysychaním, hrdzavením, zmrznutím, hnitím, zaparením, pri živých zvieratách poranením, uhynutím, vyhladovaním.

Dopravca je povinný urýchlene podať odosielateľovi správu o škode na

zásielke vzniknutej do jej odovzdania príjemcovi. Ak však príjemca nadobudol právo na vydanie zásielky, je povinný túto správu podať príjemcovi.

Dopravca zodpovedá za škodu spôsobenú odosielateľovi alebo príjemcovi

Porušením tejto povinnosti /§63 Obch. zák./

V.

Dopravcovi prislúcha za vykonanie prepravy dohodnutá odplata. Nárok na prepravné vzniká dopravcovi po vykonaní prepravy do miesta určenia, ak zmluva neurčuje inak. Ak nemôže dopravca dokončiť prepravu pre skutočnosti, za ktoré nezodpovedá, má nárok na pomernú časť prepravovaného – prepravného s prihliadnutím na už uskutočnenú prepravu.

VI.

Zásielky sa prepravujú ako celozvozové, alebo ako kusové, alebo ako prikládky. Za celozvozovú zásielku sa považuje náklad prepravený jednému odosielateľovi jednou jazdou vozidla.

Za prikládku sa považuje zásielka prepravovaná spoločné s inými zásielkami alebo pri takej jazde vozidla, ktorá by sa inak nemusela vykonať bez nákladu. Zásielky, na ktoré sa nevzťahujú ustanovenia prechádzajúcich odsekov, považujú sa za kusové.

VII .

Z prepravy sú vylúčené veci:

– preprava ktorých je zakázaná všeobecnými právnymi predpismi

– nebezpečné veci v rozsahu ustanovenom osobitnými predpismi

 

dohoda ADR

predmety, ktoré svojimi rozmermi, váhou alebo úpravou so zreteľom

na únosnosť, rozmery a stav pozemných komunikácií, ktoré sa majú pri

preprave použiť, nehodia na prepravu cestným vozidlom

Pri preprave nebezpečných vecí povolenej podľa osobitných predpisov

/dohoda ADR/, prepravca zodpovedá za vhodnosť použitých prepravných pomôcok, za správne pomenovanie látok a predmetov, za akosť ich vnútorného a vonkajšieho balenia. Prepravca zodpovedá za správnosť nápisov, značiek a nálepiek na jednotlivých kusoch zásielky, za správnosť predpísaných osvedčení a za pripojenie potrebných sprievodných listín.

VIII .

Zásielku, ktorá podľa svojej povahy vyžaduje, aby počas prepravy bola

chránená obalom pred stratou alebo poškodením, odosielateľ je povinný podať na prepravu v riadnom obale zodpovedajúcom podmienkam cestnej dopravy. Odosielateľ je povinný zásielku riadne zabaliť aj vtedy, ak je nebezpečenstvo,

že by bez obalu počas prepravy spôsobiť svojimi vlastnosťami škodu osobám

alebo iných zásielkach a na dopravnom prostriedku, prípadne na iných zariadeniach dopravcu.

Dopravca neskúma či zásielka svojou povahou vyžaduje obal, prípadne, či použitý obal je riadny. Odosielateľ zodpovedá za škody, ktoré vznikli chybným alebo nedostatočným obalom počas prepravy.

Odosielateľ je povinný označiť zásielku, alebo jej jednotlivé kusy, aby neprišlo

k jej zámene. Ak dopravca pri prevzatí zásielky zistí, že zásielka nevyhovuje predchádzajúcim podmienkam, prepravu odmietne.

IX.

Dopravca je oprávnený kedykoľvek preskúmať, či zásielka zodpovedá záznamom prepravcu v prepravovanej listine.

X.

Hmotnosť zásielky – rozumie sa hmotnosť aj s obalom, vrátane palety.

Hmotnosť zásielky je odosielateľ povinný zistiť a napísať do prepravnej listiny najneskôr pri podaní zásielky na prepravu.

XI.

Dopravca je povinný v dojednanej lehote pristaviť vozidlo toho druhu a tak vystrojené, ako sa pri dojednaní prepravy dohodlo.

Vozidlo musí byť v stave vyhovujúcom pre prepravu.

XII.

Naloženie zásielky zabezpečuje odosielateľ, vyloženie zásielky zabezpečuje prijímateľ, pokiaľ dopravca s prepravcom nedohodol inak. Ak zásielku nakladá odosielateľ, je povinný ju naložiť podľa pokynov dopravcu. Dopravca je zodpovedný za to, že zásielka je uložená na vozidlo, tak aby neohrozila bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky. Ak odosielateľ nedbá na pokyny

dopravcu a dôjde preto k závade pri naložení, najmä k preťaženiu vozidla, dopravca je oprávnený žiadať zloženie nákladu, alebo jeho časti, alebo jeho úpravu na vozidle. Ak sa mu nevyhovie, môže odmietnuť vykonanie prepravy prípadne obstarať riadne zloženie a uloženie nákladu na účet odosielateľa.

Ak dôjde k znečisteniu nakladacieho vozidla pri nakládke /vykládke/ prepravca je povinný po vyložení zásielky na vlastné trovy zabezpečiť jeho vyčistenie.

Ak prepravca túto povinnosť nesplní, vyčistenie vozidla na jeho náklady zabezpečí dopravca.

Ak treba vozidlo dezinfikovať, zabezpečuje to dopravca. Náklady na dezinfekciu zradzuje prepravca pre náklad, ktorého je dezinfekcia vozidla predpísaná.

XIII .

Dopravca, ak sa s odosielateľom dopravná cesta nedohodla, je povinný vykonať prepravu po najkratšej ceste.

Dĺžka dopravnej cesty sa určí podľa kilometrovníka. Ak podľa kilometrovníka nie je možné určiť dĺžku dopravnej cesty, určí sa podľa tachografu prípadne tachometra.

XIV.

Za zdržanie vozidla, ktoré bolo vopred dohodnuté, alebo ktoré vzniklo počas plnenia prepravnej zmluvy z príčin na strane prepravcu, prepravca je toto zdržanie dopravcovi zaplatiť.

XV.

Dopravca vydá zásielku prijímateľovi určenú odosielateľom. Prevzatie zásielky potvrdzuje prijímateľ na prepravnej listine, v zahraničí na CMR svojím podpisom.

XVI.

Ak po dojednaní prepravnej zmluvy odpadne potreba prepravy, odosielateľ – prepravca je povinný oznámiť to bez meškania dopravcovi. Ak sa preprava odvolala už po vyjdení vozidla na dojednané miesto nakládky, dopravcovi prislúcha za márnu jazdu, prípadne čakanie, účtovať prepravcovi vzniknuté náklady. Ak dopravca nemôže vykonať dojednanú prepravu, alebo ak ju nemôže vykonať za dohodnutých podmienok, je povinný to oznámiť bez meškania prepravcovi. Ak prepravcovi nevyhovujú novo navrhnuté podmienky dopravcu

je oprávnený od prepravnej zmluvy odstúpiť. Od zmluvy môže prepravca odstúpiť tiež vtedy, ak sa vozidlo nepristavilo v určený čas na nakládku tovaru.

XVII.

Vyúčtovanie prepravného a iných náhrad musí zodpovedať dojednaným podmienkam.

XVIII.

Právo na náhradu škody musí odosielateľ uplatniť u dopravcu do 6 mesiacov od vydania zásielky príjemcovi, alebo ak k vydaniu zásielky nedošlo do 6 mesiacov od prevzatia zásielky na prepravu inak preto zanikne.

Dopravca je povinný vybaviť reklamáciu a písomne upovedomiť reklamujúceho o uznaní alebo zamietnutí jeho požiadaviek a to do troch mesiacov.

XIX.

Medzinárodná nákladná doprava sa vykonáva podľa Vyhlášky č. 11/1974 Zb. o dohovore o prepravnej zmluvy v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave, Európskej dohody prací osádok vozidiel v medzinárodnej cestnej doprave /AETR/ dohode TIR.

XX.

 

Dopravný poriadok cestnej nákladnej dopravy A.R.P.I. spol. sr.o.

Budatínska 7082/4

92101 Piešťany